ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดีย

จันทรุปราคา
เครื่องยนต์4จังหวะ
เปลของนิวตัน
carnot
doppler
lightclock
mmexpt6
PhasesofVenus
Pythagoras
youngexpt4